Bulevar Krajia Aleksandra 24/5 Vračar Beograd PB 11000

A. Sve pogodnosti (osim pogodnosti za kupovinu lekova i kozmetičkih proizvoda) navedene u ovom pretplatničkom ugovoru, važe i u Grčkoj u zdravstvenim ustanovama ugovorenim članovima NHS mreže New Health System Grčka

Pogodnosti u Grčkoj, podležu odredbama i opštim uslovima ovog pretplatničkog ugovora za onaj vremenski period u kojem Ugovor važi, kako bi pogodnosti u Grčkoj stupile na snagu potrebno je pisanim putem (email) obavestiti kompaniju NHS u Srbiji (www.neahealthsystem.rs), sedam (7) dana ranije